ผลการประกวด โครงการ Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง กิจกรรมประกวดผลิตสื่อคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก “DIGIFAM AWARDS”

ขอแสดงความยินดีกับผลงานที่ได้รับรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก DigiFam Awards ภายใต้แนวคิด “เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” ดังนี้

DIGIFAM AWARDS

ประเภทคลิปวิดีโอ

ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

๑. รางวัลชนะเลิศ
ได้แก่ ทีม SJ Production เรื่อง สมอง 8.0 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
๒. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
ได้แก่ ทีม AniMAKE 170 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
๓. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
ได้แก่ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา จากโรงเรียนศึกษานารีวิทยา จังหวัดกรุงเทพฯ
๔. รางวัลชมเชย
ได้แก่ ทีม Tangerine Dreams เรื่อง โลกที่ไร้ซึ่งความเป็นคน จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม
๕. รางวัลชมเชย
ได้แก่ ทีม พระจันทร์ยิ้ม เรื่อง ดูเพิ่มเติมจากโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จังหวัดจันทบุรี

ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า

๑. รางวัลชนะเลิศ
ได้แก่ ทีม Alone จากมหาวิทยาลัยสมเด็จเจ้าพระยาจังหวัดกรุงเทพฯ
๒. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
ได้แก่ ทีม เเก๊งหมีขาว จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๓. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
ได้แก่ ทีม ด๊าวด่าว Team จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
๔. รางวัลชมเชย
ได้แก่ ทีม I CAN เรื่อง Social Life จากมหาวิทยาลัยขอนเเก่น จังหวัดขอนแก่น
๕. รางวัลชมเชย
ได้แก่ ทีม Immortal film จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จังหวัดกรุงเทพฯ

ระดับประชาชนทั่วไป

๑. รางวัลชนะเลิศ
ได้แก่ ทีม บ้านเกล้าใจ เรื่อง crazy จากจังหวัดกรุงเทพฯ
๒. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
ได้แก่ ทีม SNS crew
๓. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
ได้แก่ ทีม เคจีพลัส จากจังหวัดกรุงเทพฯ
๔. รางวัลชมเชย
ได้แก่ ทีม Inspiration
๕. รางวัลชมเชย
ได้แก่ ทีม สูงวัย ใจ strong 02 เรื่อง มลภาวะ จากจังหวัดกรุงเทพฯ

ประเภทอินโฟกราฟิก

ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

 1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Banrai Studio 03 จากโรงเรียนบ้านไร่วิทยา จังหวัดอุทัยธานี
 2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ ทีม กนกอร อินจ่าย จากโรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม
 3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ ทีม The Winner 04 จากโรงเรียนค้อวิทยาคม จังหวัดนครพนม
 4. รางวัลชมเชย จำนวน ๒ รางวัล ได้แก่ ทีม The Winner 01 จากโรงเรียนค้อวิทยาลัย จังหวัดนครพนม
  และทีม Nine Hours จากโรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า

 1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม HP media จากวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
 2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ ทีม GRAPHIC SBAC TEAM B จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ จังหวัดปทุมธานี
 3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ ทีม New Folder จากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (สะพานใหม่) จังหวัดกรุงเทพฯ
 4. รางวัลชมเชย จำนวน ๒ รางวัล ได้แก่ ทีม WEARENUMBERONE จากมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย
  และทีม first time จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ระดับประชาชนทั่วไป

 1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Nongnine 01 จากจังหวัดนนทบุรี
 2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ ทีม ALISA จากจังหวัดนนทบุรี
 3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ ทีม NPP01 จากจังหวัดอุทัยธานี
 4. รางวัลชมเชย จำนวน ๒ รางวัล ได้แก่ ทีม อยู่ดึก จังหวัดกรุงเทพฯ
  และทีม CHONLATIT จังหวัดกรุงเทพฯ

รางวัล Popular Vote

 1. ประเภทคลิปวิดีโอ ได้แก่ ทีม ทีม PK Rainam จากโรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์
 2. ประเภทอินโฟกราฟิก ได้แก่ ทีม ChongkhoGraphic 2 จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย