ผลการประกวด โครงการ Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง กิจกรรมประกวดผลิตสื่อคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก “DIGIFAM AWARDS”

ขอแสดงความยินดีกับผลงานที่ได้รับรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก DigiFam Awards ภายใต้แนวคิด “เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” ดังนี้

DIGIFAM AWARDS

ประเภทคลิปวิดีโอ

ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

 1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม SJ Production เรื่อง สมอง 8.0 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
 2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ ทีม AniMAKE 170 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
 3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ ทีม โรงเรียนศึกษานารีวิทยา จากโรงเรียนศึกษานารีวิทยา จังหวัดกรุงเทพฯ
 4. รางวัลชมเชย จำนวน ๒ รางวัล ได้แก่ ทีม Tangerine Dreams เรื่อง โลกที่ไร้ซึ่งความเป็นคน จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม
  และทีม พระจันทร์ยิ้ม เรื่อง ดูเพิ่มเติมจากโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จังหวัดจันทบุรี

ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า

 1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Alone จากมหาวิทยาลัยสมเด็จเจ้าพระยาจังหวัดกรุงเทพฯ
 2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ ทีม เเก๊งหมีขาว จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ ทีม ด๊าวด่าว Team จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 4. รางวัลชมเชย จำนวน ๒ รางวัล ได้แก่ ทีม I CAN เรื่อง Social Life จากมหาวิทยาลัยขอนเเก่น จังหวัดขอนแก่น
  และทีม Immortal film จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จังหวัดกรุงเทพฯ

ระดับประชาชนทั่วไป

 1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม บ้านเกล้าใจ เรื่อง crazy จากจังหวัดกรุงเทพฯ
 2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ ทีม SNS crew
 3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ ทีม เคจีพลัส จากจังหวัดกรุงเทพฯ
 4. รางวัลชมเชย จำนวน ๒ รางวัล ได้แก่ ทีม Inspiration
  และทีม สูงวัย ใจ strong 02 เรื่อง มลภาวะ จากจังหวัดกรุงเทพฯ

ประเภทอินโฟกราฟิก

ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

 1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Banrai Studio 03 จากโรงเรียนบ้านไร่วิทยา จังหวัดอุทัยธานี
 2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ ทีม กนกอร อินจ่าย จากโรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม
 3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ ทีม The Winner 04 จากโรงเรียนค้อวิทยาคม จังหวัดนครพนม
 4. รางวัลชมเชย จำนวน ๒ รางวัล ได้แก่ ทีม The Winner 01 จากโรงเรียนค้อวิทยาลัย จังหวัดนครพนม
  และทีม Nine Hours จากโรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า

 1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม HP media จากวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
 2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ ทีม GRAPHIC SBAC TEAM B จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ จังหวัดปทุมธานี
 3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ ทีม New Folder จากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (สะพานใหม่) จังหวัดกรุงเทพฯ
 4. รางวัลชมเชย จำนวน ๒ รางวัล ได้แก่ ทีม WEARENUMBERONE จากมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย
  และทีม first time จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ระดับประชาชนทั่วไป

 1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Nongnine 01 จากจังหวัดนนทบุรี
 2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ ทีม ALISA จากจังหวัดนนทบุรี
 3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ ทีม NPP01 จากจังหวัดอุทัยธานี
 4. รางวัลชมเชย จำนวน ๒ รางวัล ได้แก่ ทีม อยู่ดึก จังหวัดกรุงเทพฯ
  และทีม CHONLATIT จังหวัดกรุงเทพฯ

รางวัล Popular Vote

 1. ประเภทคลิปวิดีโอ ได้แก่ ทีม ทีม PK Rainam จากโรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์
 2. ประเภทอินโฟกราฟิก ได้แก่ ทีม ChongkhoGraphic 2 จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย