ผลการประกวดผลิตสื่อคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก DigiFam Awards ปี ๔

ถ่ายทอดสด “งานประกาศผลและมอบรางวัล การประกวดผลิตสื่อคลิปวิดีโอและสื่ออินโฟกราฟิก DigiFam Awards ปี ๔ ในโครงการ Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง”

หรือสแกนคิวอาร์โค้ด


ประเภทคลิปวิดีโอ ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ

ทีม ฝูง บิณ ห้า (โรงเรียนลาซาล กรุงเทพ ฯ)

รับถ้วยรางวัลพระราขทาน ฯ ทุนการศึกษา ๘๐,๐๐๐ บาท และใบประกาศนียบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑

เด็กหญิงวรัทยา สินภิบาล (โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช)

รับทุนการศึกษา ๔๐,๐๐๐ บาท และใบประกาศนียบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

ทีม Venus (โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม จังหวัดนครปฐม)

รับทุนการศึกษา ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

รางวัลชมเชย

ทีม Bossy (โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จังหวัดนนทบุรี) และ

ทีม 3KRI TAYANA (โรงเรียนลาซาล กรุงเทพ ฯ)

รับทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท และใบประกาศนียบัตร

ประเภทคลิปวิดีโอ ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

รางวัลชนะเลิศ

ทีม WNY (โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม จังหวัดสระแก้ว)

รับถ้วยรางวัลพระราขทาน ฯ ทุนการศึกษา ๘๐,๐๐๐ บาท และใบประกาศนียบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑

ทีม CNR No.1 (โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กรุงเทพ ฯ)

รับทุนการศึกษา ๔๐,๐๐๐ บาท และใบประกาศนียบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

ทีม Number 1 Number God (โรงเรียนตะพานหิน จังหวัดเพชรบูรณ์)

รับทุนการศึกษา ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

รางวัลชมเชย

ทีม DP Film (โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา จังหวัดอุบลราชธานี)
และทีมเด็กดอนเจดีย์ (โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ จังหวัดกาญจนบุรี)

รับทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท และใบประกาศนียบัตร

ประเภทคลิปวิดีโอ ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป

รางวัลชนะเลิศ

ทีม Trust me (มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กรุงเทพ ฯ)

รับถ้วยรางวัลพระราขทาน ฯ ทุนการศึกษา ๘๐,๐๐๐ บาท และใบประกาศนียบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑

ทีม บูบู่ตะลุ่มจุ่มโบ๊ะ (มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพ ฯ)

รับทุนการศึกษา ๔๐,๐๐๐ บาท และใบประกาศนียบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

ทีม แมรี่ซู (จังหวัดเชียงราย)

รับทุนการศึกษา ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

รางวัลชมเชย

ทีม Smart Swipe (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี กรุงเทพ ฯ)
และทีมสยาม สินภิบาล (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

รับทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท และใบประกาศนียบัตร

ประเภทอินโฟกราฟิก ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ

เด็กหญิงปุณณดา นามวงศ์ (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพ ฯ)

รับถ้วยรางวัลพระราชทาน ฯ ทุนการศึกษา ๓๐,๐๐๐ บาท และใบประกาศนียบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑

เด็กชายจิรวัฒน์ คงแก้ว (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา)

รับทุนการศึกษา ๒๐,๐๐๐ บาท และใบประกาศนียบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

ทีม DPD2 (โรงเรียนบ้านโดมประดิษฐ์ จังหวัดอุบลราชธานี)

รับทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท และใบประกาศนียบัตร

รางวัลชมเชย

ทีมสภานักเรียน SatitSkru (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา)
และ เด็กชายสิริชัย แก้วสวรรค์ (โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม จังหวัดชัยนาท)

รับทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท และใบประกาศนียบัตร

ประเภทอินโฟกราฟิก ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

รางวัลชนะเลิศ

ทีม Design Insight (โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่)

รับถ้วยรางวัลพระราชทาน ฯ ทุนการศึกษา ๓๐,๐๐๐ บาท และใบประกาศนียบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑

ทีม TinkerBell (วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) กรุงเทพ ฯ)

รับทุนการศึกษา ๒๐,๐๐๐ บาท และใบประกาศนียบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

ทีม THASAI FILM (โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

รับทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท และใบประกาศนียบัตร

รางวัลชมเชย

ทีม Lord.zosoul (วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) กรุงเทพ ฯ)
และ ทีม The Online Adventurer (โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา)

รับทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท และใบประกาศนียบัตร

ประเภทอินโฟกราฟิก ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป

รางวัลชนะเลิศ

ทีม NewBie (วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) กรุงเทพ ฯ)

รับถ้วยรางวัลพระราขทาน ฯ ทุนการศึกษา ๓๐,๐๐๐ บาท และใบประกาศนียบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑

นางสาววราภร สารีวงษ์ (วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ จังหวัดอุดรธานี)

รับทุนการศึกษา ๒๐,๐๐๐ บาท และใบประกาศนียบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

ทีม Double P (จังหวัดอุทัยธานี)

รับทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท และใบประกาศนียบัตร

รางวัลชมเชย

ทีม Flashlight (มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพ ฯ)
และทีม Do DD (จังหวัดนนทบุรี)

รับทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท และใบประกาศนียบัตร

รางวัล Popular Vote

ประเภทอินโฟกราฟิก

เด็กชายสิริชัย แก้วสวรรค์ (โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม จังหวัดชัยนาท)

ประเภทคลิปวิดีโอ

เด็กชายสิริชัย แก้วสวรรค์ (โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม จังหวัดชัยนาท)

รับทุนการศึกษา ประเภทละ ๕,๐๐๐ บาท และใบประกาศนียบัตร

ภาพบรรยากาศในงานประกาศผลการประกวดผลิตสื่อคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก DigiFam Awards ครั้งที่ ๔