โครงการ “Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง”

การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศในยุคที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าไปสู่ยุคสังคมดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้เยาวชนเสพสื่ออย่างสร้างสรรค์

ความเป็นมา

ปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านอินเทอร์เน็ต การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ และเครือข่ายสังคม (Social Network) เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศไทยที่กำลังก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเนื่องมาจากการเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ประกอบกับการมีประกาศพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและส่งเสริมการเข้าถึงบริการสารสนเทศที่จำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย

การเข้าสู่สังคมยุคดิจิทัลนี้ทำให้ประชาชนสามารถเสพข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วและไร้พรมแดน ซึ่งการเสพข้อมูลข่าวสารที่ไร้ขีดจำกัดโดยปราศจากความรู้ความเข้าใจและทักษะในการวิเคราะห์ จึงเป็นภัยอันตรายที่สามารถคุกคามสุขภาวะของสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน เนื่องจากเยาวชนเป็นกลุ่มที่อ่อนไหวทางสังคม สามารถแสวงหาประโยชน์ได้โดยง่าย โดยใช้อำนาจข่มขู่ให้ผู้เยาว์ให้กระทำการใดๆ ที่ทำให้เสื่อมเสียเสรีภาพ หรือเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างความรับรู้และส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจแก่สถาบันครอบครัว ซึ่งเป็นปราการสำคัญที่สุดในการป้องกัน ดูแล คัดกรอง ตลอดจนปลูกฝังภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนไทย ให้ตระหนักถึงผลกระทบและภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้น และการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศในยุคที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าไปสู่ยุคสังคมดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้เยาวชนเสพสื่ออย่างสร้างสรรค์ และนำความรู้มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นแรงสำคัญในการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมต่อไปในอนาคต อันเป็นหนึ่งในพันธกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
  2. เพื่อสร้างการรับรู้และส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษามีความรู้ในเรื่องของการใช้สื่อออนไลน์อย่างมีคุณภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่เยาวชนไทย ตลอดจนมาตรการในการป้องกันและคุ้มครองเยาวชนจากภัยอันตรายต่างๆ
  3. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีพฤติกรรมในการสื่อสารและบริโภคข้อมูลอย่างสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และประเทศชาติ
  4. เพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพภายในครอบครัวในยุคดิจิทัลที่ต้องเชื่อมต่อกันเรียนรู้ร่วมกัน สร้างความใกล้ชิด และสร้าง Smart Family
  5. เพื่อสร้างแรงผลักดันให้เกิดความร่วมมือและสร้างพันธมิตรเครือข่ายหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
  6. เพื่อสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลในการปฏิรูปประเทศ สู่ยุคระบบเศรฐกิจและสังคมดิจิทัล
  7. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในฐานะสถาบันที่ให้ความสำคัญของการศึกษาและคุณภาพชีวิต