ใบสมัคร
การประกวดผลิตสื่อคลิปวิดีโอและสื่ออินโฟกราฟิก DigiFam Awards ปีที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔
ในหัวข้อ “สังคมติดลบ สยบด้วยพลังบวก” (Positive Callout Culture)
ประเภทการประกวด (โปรดระบุเพียง ๑ ข้อ)
ระดับการประกวด (โปรดระบุเพียง ๑ ข้อ)
*หากสมาชิกในทีมศึกษาอยู่ต่างโรงเรียน สามารถสมัครในประเภทอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป
*หากสมาชิกในทีมศึกษาอยู่ต่างโรงเรียน สามารถสมัครในประเภทอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป
***ผู้ผ่านเข้ารอบ ๑๐ ทีมสุดท้ายของทุกประเภทและระดับจะต้องเข้าร่วมงานประกาศผลการประกวด
๔. ข้อมูลของผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องแนบสำเนาบัตรแสดงตนของสมาชิกทุกคนเป็นไฟล์ .jpg หรือ .pdf
  • ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ใช้สำเนาบัตรนักเรียนหรือสูติบัตร
  • ระดับมัธยมศึกษา ใช้สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียน
  • ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรนิสิตนักศึกษา