กรุณาตอบแบบประเมินก่อนดาวน์โหลดเกียรติบัตร

แบบประเมินการประกวดผลิตสื่อคลิปวิดีโอและสื่ออินโฟกราฟิก
DigiFam Awards ปีที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔
ในหัวข้อ “สังคมติดลบ สยบด้วยพลังบวก” (Positive Callout Culture)
ภายใต้โครงการ Healthy Digital Family "เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง"

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจในการประกวดฯ

ส่วนที่ ๓ ความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรม
ส่วนที่ ๔ ข้อเสนอแนะ