ใบสมัคร
การประกวดผลิตสื่อคลิปวิดีโอและสื่ออินโฟกราฟิก DigiFam Awards ปีที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔
ในหัวข้อ “สังคมติดลบ สยบด้วยพลังบวก” (Positive Callout Culture)