เป้าประสงค์ Mission

misson_01
misson_03
misson_02
misson_04
previous arrow
next arrow
  • ใช้สติ คือ รู้จักยั้งคิด พินิจ พิจารณา สามารถวิเคราะห์แยกแยะข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
  • มีสไตล์ คือ รู้จักใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อสังคมและประเทศชาติ ทั้งในฐานะผู้เสพและผู้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
  • ให้สตรอง คือ มีความรู้เท่าทัน สามารถสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงให้ตนเอง ครอบครัวและสังคม เพื่อเป็นเกราะป้องกันภัยที่อาจแฝงมากับสื่อดิจิทัล