Highlight Programs

Project Image
อาจารย์ ดร.อัญชลี บุบผามาลา [Ph.D.]
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียง อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Project Image
ทิสานาฎ ศรศึก (นาว)
นักแสดง / นางแบบ
Project Image
อาจารย์อชิรญา สุภาเดช
อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน
Project Image
พีรวัศ กุลนันท์วัฒน์
พิธีกร / นักแสดง
Project Image
คนดังรณรงค์ใช้โซเชียลอย่างมีสติ
Project Image
"ไมค์ - พีค" ชวนร่วมโครงการ "Healthy Digital Family"
Project Image
ไมค์ ภัทรเดช-พีค ภัทรศยา ร่วมโครงการ“Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง”