ข่าวกิจกรรม Our Activities

งานแถลงข่าวกิจกรรม DigiFam Awards

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ชวนคนไทยรู้เท่าทันการใช้สื่อดิจิทัล กับกิจกรรม DigiFam Awards โครงการประกวดคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิกภายใต้แนวคิด “เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” ในยุคที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมดิจิทัล ทำให้ประชาชนทุกช่วงวัยสามารถสื่อสารและเสพสื่อได้อย่างไร้ขีดจำกัด แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีการใช้สื่อแบบรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ไม่ว่าจะเป็นการโพสต์ หรือการแชร์ ซึ่งสาเหตุหลักๆ มาจากขาดความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ จากสื่อดิจิทัล ซึ่งหากเรายังไม่รีบให้ความรู้ ดูแลและป้องกันการใช้และเสพสื่ออย่างถูกต้องตั้งแต่วันนี้ อาจส่งผลให้เกิดภัยอันตรายที่เป็นการบ่อนทำลายคุณภาพชีวิตและคุกคามสุขภาวะของสังคมไทยได้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาและให้บริการทางการแพทย์ ซึ่งมิได้ให้ความสำคัญแต่เพียงการดูแลเฉพาะด้านสุขภาพของประชาชนเท่านั้น แต่รวมไปถึงคุณภาพชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย จึงเห็นถึงความสำคัญในการที่จะกระตุ้นเตือนให้คนไทยตื่นตัว เรื่องการใช้และการป้องกันภัยจากสื่อดิจิทัลโดยการให้ความรู้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทั้งประเทศในทุกๆ ด้าน

  • งานแถลงข่าวกิจกรรม DigiFam Awards
    เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
    ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
  • ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :